Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

Utworzono dnia 03.01.2017

Uchwała Nr XXII/6/91/04

Rady Gminy Kobiór

z dnia 10 listopada 2004r.

 

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 593 z późniejszymi zmianami oraz art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Gminy

Uchwala

 

§1

Przyjmuje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze w brzeminiu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§3

Traci moc uchwała Nr VII/3/30/91 z dnia 19 listopada 1991r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobiórze

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

załącznik do uchwały Rady Gminy

Kobiór Nr XXII/6/91/04

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Kobiórze

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie aktu założycielskiego oraz niniejszego statutu.

 

§2

    1. Siedziba Biblioteki mieści się w Kobiórze.

    2. Terenem działalności Biblioteki jest Gmina Kobiór.

 

§3

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kobiór, która zapewnia warunki jej działalności oraz rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, prowadzenie działalności.

 

§4

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 

§5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

 

§6

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje organizator.

 

§7

    1. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej ustanowionej dla powiatu pszczyńskiego.

    2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej, Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. Śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

 

§8

Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych społeczności gminy.

 

§9

Do szczególnego zakresu działań Biblioteki należy:

    1. Gromadzenie, pracowanie, przechowanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

    2. Udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej ze szczegółowym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych.

    3. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

    4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczeństwa.

    5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§10

Biblioteka może poedejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§11

    1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

    2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§12

    1. W Bibliotece można zatrudnić pracowników działalności podstawowej, administracji, oraz obsługi.

    2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Biblioteki.

 

§13

Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych zadań, określonych odrębnymi przepisami.

 

§14

Organizację wewnętrzną Biblioteki, oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjnych nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§15

    1. Instytucja kultury gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich wykorzystania.

    2. Instytucja Kultury może zdobywać środki trwałe. Przy zdobywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

    3. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji Kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

    4. Plan działalności Instytucji zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan kosztów i przychodów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, oraz plan inwestycji.

 

§16

    1. Instytucja Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności.

    2. Przychodami Instytucji Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawncych oraz innych źródeł.

    3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Instytucji Kultury ustala organizator.

    4. Dyrektorowi Biblioteki przysługuje prawo zaciągania zobowiązań z planu działalności.

 

§17

Biblioteka może otrzymać środki od osób fizycznych i prawnych, oraz z innych źródeł, a także dotacje z budżetu przeznaczone na pokrycie kosztów działalności.

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Nadanie statutu wymaga formy uchwały Rady.

    2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie nadania.

    3. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały go wprowadzającej.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3